Rada Rodziców przy ZKPiG2 w Gdańsku

Harmonogram pracy Rady Rodziców

Plan pracy Rady Rodziców
Zespołu Kształcenia
Podstawowego i
Gimnazjalnego nr 2 w Gdańsku

na rok szkolny 2016/2017

 

Lp. Zadania Sposoby realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi
1. Organizacja pracy Rady Rodziców 1. Wybory do Rady

Rodziców.

Wrzesień 2016 Przewodniczący

zebrania

2. Opracowanie planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017 oraz projektu  planu finansowego na rok 2016/2017. Październik 2016 Prezydium Rady

Rodziców,

Dyrektor ZKPiG2,

Pedagog szkolny

3. Nowy regulamin i wprowadzenie e-usług Listopad 2016 Rada rodziców
3. Podsumowanie pracy Rady Rodziców za rok 2014/2016 w zakresie:

– działalności programowej,

– działalności finansowej

oraz przyjęcie planu

finansowego na rok

2016/2017.

Grudzień 2016 Przewodniczący RR

wraz z Radą Rodziców

4. Omówienie organizacji

szkoły na kolejny rok szkolny.

Planowanie nowego roku

szkolnego, opiniowanie planu zajęć dodatkowych

Czerwiec.2017 Przewodniczący RR

wraz z Radą

Rodziców,

Dyrektor ZKPiG2,

5.Sprawozdanie z pracy RR w roku szkolnym 2016/2017 Czerwiec.2017 Przewodniczący RR

wraz z Radą Rodziców

2. Udział Rady

Rodziców

w pracy

dydaktycznej i

wychowawczej

szkoły

1. Zgłaszanie oczekiwań  i propozycji rodziców do planów pracy szkoły.

Uchwalenie Programu

Dydaktyczno-Wychowawczego i Programu Profilaktyki Szkoły

Wrzesień 2016

 

Według potrzeb

Rodzice
2. Opiniowanie dokumentów

wewnętrznych szkoły.

Według potrzeb Prezydium Rady

Rodziców

3. Opiniowanie prac

nauczyciela i dyrektora w

przypadku ich awansu zawodowego.

Według potrzeb Prezydium Rady

Rodziców

4. Wnoszenie uwag i propozycji do Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego Szkoły oraz udział w realizacji tych programów. Cały rok Rada Rodziców
5. Pozyskiwanie podmiotów gospodarczych i instytucji do współpracy z Zespołem, szczególnie w celu przyjęcia patronatu nad jego działalnością. Cały rok Prezydium Rady Rodziców
6. Współpraca z różnymi organizacjami działającymi w środowisku lokalnym w zakresie propagowania zadań i efektów osiąganych przez Zespół. Cały rok Prezydium Rady Rodziców, przedstawiciel Rady Pedagogicznej
7. Współuczestniczenie w opracowaniu i realizacji procedur ustalonych na okoliczność sytuacji szczególnie zagrażających bezpieczeństwu uczniów lub ZKPiG2 Początek roku szkolnego Rada Pedagogiczna, Prezydium Rady Rodziców
3. Udział rodziców w organizacji życia społeczności uczniowskiej. 1. Pomoc rodziców w organizacji imprez i uroczystości  okolicznościowych Zgodnie z

kalendarzem

imprez i

uroczystości szkolnych

Oddziałowe Rady

Rodziców, wychowawcy klas

2. Współudział w organizacji zebrań rodziców. Zgodnie z

harmonogramem zebrań rodziców

Prezydium RR,

Dyrektor ZKPiG2, wychowawcy klas

3. Pomoc w organizacji

wycieczek i imprez  klasowych oraz opieka nad uczniami w czasie ich trwania.

Według potrzeb Oddziałowe Rady

Rodziców, wychowawcy

4. Współudział w organizacji różnych form pozalekcyjnej działalności młodzieży. Według potrzeb Prezydium RR, Dyrektor ZKPiG2
4. Działalność

finansowa Rady Rodziców.

1.       Ustalenie zasad finansowania Listopad 2016 Prezydium RR

Dyrektor ZKPiG2

2. Współdziałanie w

programowaniu prac ZKPiG2 oraz w planowaniu wydatków finansowych.

Grudzień 2016 Przewodniczący RR, Skarbnik RR
3. Pozyskiwanie funduszy Rady Rodziców. Cały rok Rada Rodziców i ogół Rodziców
4. Zakup nagród rzeczowych oraz przyznawanie nagród finansowych i stypendiów dla wyróżniających się uczniów, dla najlepszego sportowca i za godne reprezentowanie szkoły w zawodach Na wniosek dyrekcji lub nauczycieli Przewodniczący RR,

Skarbnik RR

5. Dofinansowanie wycieczek, uroczystości okolicznościowych , konkursów itp. Cały rok Przewodniczący RR,

Skarbnik RR

6. Zakup pomocy dydaktycznych. Wg potrzeb

Cały rok

Przewodniczący RR, Skarbnik RR, Dyrektor ZKPiG2
5. Udział rodziców w pracach społeczno użytecznych na rzecz ZKPiG2 1. Rada Rodziców i ogół Rodziców
2. Rada Rodziców i ogół Rodziców
3. Rada Rodziców i ogół Rodziców