Rada Rodziców przy ZKPiG2 w Gdańsku

Plan wychowawczy

1. ZADANIE: WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA ZGODNIE Z PRZYJĘTYM SYSTEMEM WARTOŚCI
Działanie Termin SP 85 G 48
koordynator koordynator
1. Funkcjonowanie szkolnego koła Caritas IX – VI Ks. B. Pulczyński
2. Włączanie się do akcji charytatywnych XII, II A. Polaczyk, M. Pluto-Prondzynska A. Pydynkowska, B. Monkiewicz
3. Konkurs stroików świątecznych XII E. Smolnik, E. Kuraś M. Murawski
4. Konkurs wiedzy o Janie Pawle II IV P. Kurkowski Ks. Janusz Pijanowski
5. Współpraca międzynarodowa IX – VI A. Drapella B. Pastuszko
6. Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych XII K. Józefiak K. Benert, Sz. Hinca
2. ZADANIE: TWORZENIE DOBREGO KLIMATU SZKOŁY
Działanie Termin SP 85 G 48
koordynator koordynator
1. Wycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeum, na wystawy IX – VI N. Jasińska, I. Wilkowska Wychowawcy/P. Bańkiewicz
2. Funkcjonowanie kół zainteresowań IX – VI K. Radziusz, B. Zyskowska E. Zubielewicz
3. Udział uczniów w konkursach IX – VI M. Glebko, I. Cieplińska B. Pela – Stasiewska, A. Kilanowska
4. Dyskoteki IX – VI Samorząd Uczniowski D. Bereszczyńska, R. Paszkowska
5. Festyny IX – VI I. Wilkowska, M. Głobińska Nauczyciele przedmiotów/

P. Machalski, B. Jurczyk

3. ZADANIE: SZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ, TRADYCJI, KULTURY, POSTAW MORALNYCH I PATRIOTYCZNYCH
Działanie Termin SP 85 G 48
koordynator koordynator
1. Dzień Edukacji Narodowej. Apel X  E. Stasiewicz, J. Stańczyk

Samorząd Uczniowski

SU, A. Libudzka
2. Święto Odzyskania Niepodległości XI E. Tumasz, M. Beling M. Kiempa
3. Zaślubiny z morzem II P. Sulewski, P. Borys J. Kowalska
4. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja V M. Mazan G. Reszka
5. Dzień Patrona III K. Barczykowska M. Reikowska
6. Konkurs międzyszkolny “www Lech Bądkowski” X – II E. Smolnik J. Pawlak, B. Pela – Stasiewska,

M. Murawski

7. Realizacja programu “Edukacji Morskiej” IX – VI M. Pietryk. P. Sulewski M. Lichtarska
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ZADANIE: KREOWANIE TRADYCJI I OBRZĘDOWOŚCI SZKOŁY

Działanie Termin SP 85 G 48
koordynator koordynator
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego IX E. Wierzbowska, E. Smolnik D. Bereszczyńska, P. Machalski,

M. Murawski, D. Osiński

2. Otrzęsiny IX M. Filary – Dzięgielewska,

A. Adamiec

3. Pasowanie na ucznia X A.      Wrzesińska, E. Kamola,

B.      A. Kołakowska

Prowadzenie: W. Bobkowski

J. Lupińska, A. Polaszek,

I. Szlaszyńska

4. Współorganizowanie imprez szkolnych i klasowych (Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, Dzień Wiosny) IX – VI Wychowawcy Wychowawcy
5. Jasełka XII M. Skrzyńska D. Lis
6. Prowadzenie Kroniki szkolnej IX – VI A. Maj – Adamska   M. Reikowska
7. Prowadzenie strony internetowej IX – VI E. Kamola, B. Zyskowska,

P.Borys, G.Mularski

D. Uber, C. Chanduszko
8. Prowadzenie facebooka IX – VI A. Polaczyk M. Szymańska
9. Nauka poloneza II – VI A. Winiarska M. Lichtarska
10. Bal absolwentów VI B. Krupińska, D. Pierścionek K. Hinz, K. Budych, wychowawcy
11. Uroczyste zakończenie roku szkolnego VI A. Polaczyk, A. Lange, I. Cieplińska, B. Górka A. Pydynkowska
12. Wręczanie odznaczeń “Medalu Damroki” VI Kapituła Orderu Kapituła Orderu
 

 

 

 

5. ZADANIE: PROPAGOWANIE POSTĘPOWANIA ZGODNEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI

Działanie Termin SP 85 G 48
koordynator koordynator
1. Wybieranie i funkcjonowanie samorządów klasowych IX Samorząd Uczniowski Samorząd Uczniowski/

C. Chanduszko

2. Wyróżnienia na apelu szkolnym, w klasie IX – VI J. Knitter A. Rybicka, J. Ostafin
3. Listy gratulacyjne dla rodziców VI Dyrekcja Dyrekcja
4. Ekspozycja dyplomów i pucharów, organizacja wystaw prac uczniów IX – VI Dyrekcja, nauczyciele Dyrekcja, nauczyciele
5. Spotkania z przedstawicielami Policji oraz przedstawicielami instytucji wspierających szkołę IX – VI E. Matolicz, L. Hope E. Kowalska, I. Mirska- Zaremba
6. ZADANIE: STWARZANIE WARUNKÓW DO RÓWNOMIERNEGO ROZWOJU OSOBOWEGO UCZNIÓW
Działanie Termin SP 85 G 48
koordynator koordynator
1. Omówienie WSO IX Wychowawcy, Nauczyciele Wychowawcy, Nauczyciele
2. Diagnozowanie problemów i trudności uczniów IX – X E. Matolicz, K. Józefiak E. Kowalska, I. Mirska – Zaremba
3. Pomoc w rozpoznanych problemach i trudnościach IX – VI  

E. Matolicz, K. Józefiak

E. Kowalska, I. Mirska – Zaremba
 dla uczniów zdolnych
4. Realizacja preorientacji zawodowej IX – VI K. Benert
5. Indywidualizowanie metod i form pracy na lekcji IX – VI Nauczyciele Nauczyciele
 

7. ZADANIE: PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Działanie Termin SP 85 G 48
koordynator koordynator
1. Realizacja działań wynikających z programu profilaktyki

 

IX – VI  E. Kuraś, E. Matolicz E. Kowalska, I. Mirska
2. Realizacja programów prozdrowotnych VI E. Kuraś, A. Felskowska M. Lichtarska, wychowawcy
3. Gazetki tematyczne IX – VI Wychowawcy, Nauczyciele              Wychowawcy
4. Proponowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego IX – VI  P. Woźniak R. Drożdż, M. Kilian
 

8. ZADANIE: KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH

Działanie Termin SP 85 G 48
koordynator koordynator
1. Treści ekologiczne podczas zajęć edukacyjnych IX – VI A. Lange, B. Krupińska M. Michowska
2. Konkurs na najciekawszy plakat ekologiczny III W. Hlebowicz, I. Sielicka M. Michowska, E. Topa
3. Konkurs na najpiękniejszą klasę IX – VI D. Bereszczyńska, R.Paszkowska
4.Konkurs na najciekawszy stój karnawałowy II Samorząd Uczniowski
5. Projekty proekologiczne IV M. Głobińska, N. Jasińska Monika Szymańska,

R. Frankowski

6. Umożliwienie uczniom obcowania z przyrodą IX – VI Nauczyciele, Wychowawcy Nauczyciele, Wychowawcy
 

 

9. ZADANIE: KSZTAŁTOWANIE ZACHOWAŃ SPRZYJAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU I ZDROWIU

Działanie Termin SP 85 G 48
koordynator koordynator
1. Zapoznanie rodziców i uczniów z procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych IX D. Deoniziak, Wychowawcy H. Michalska, Wychowawcy
2. Próbne alarmy pożarowe IX P. Woźniak R. Frankowski
3. Omówienie zasad BHP IX – VI E. Szwed H. Michalska
4. Spotkanie z przedstawicielami WOPR V – VI E. Olechnowicz, M. Zarzeczańska E. Ernst, K. Łosińska
5. Przygotowanie i udział w konkursie przeciwpożarowym IX – VI A. Żulewska, E. Szczepkowska,

P. Woźniak

R. Frankowski
6. Monitorowanie bezpieczeństwa w szkole poprzez dyżury IX – VI Nauczyciele, Wicedyrektorzy Nauczyciele, Wicedyrektorzy
7. Omówienie przepisów ruchu drogowego IX – VI E. Smolnik P. Bańkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN

WYCHOWAWCZY

ROK SZKOLNY

2016/2017

 

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 2 W GDAŃSKU