Rada Rodziców przy ZKPiG2 w Gdańsku

Regulamin Rady Rodziców

Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego  nr 2

 • Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
 • Gimnazjum nr 48 im. Lecha Bądkowskiego

w Gdańsku, ul. Stolema 59

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2 w Gdańsku.

Rozdział II

Zakres i przedmiot działania

§ 2

 1. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.
 2. Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 3

 1. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2 w Gdańsku oraz wszystkie inne miejsca, w których przebywają uczniowie, rodzice uczniów i nauczyciele w związku ze sprawami dotyczącymi szkoły.
 2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Rozdział III

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów

§ 4

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:

 1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły.
 3. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.
 4. W wyborach do rad oddziałowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
 5. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
 6. Wybory do rad oddziałowych na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.
 7. Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do rady oddziałowej:
  1. powołanie komisji skrutacyjnej,
  2. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
  3. nadzorowanie przebiegu głosowania,
  4. podanie wyników głosowania.
 8. Zadania komisji skrutacyjnej
 9. przygotowanie kart do głosowania,
 10. przeprowadzenie głosowania,
 11. policzenie głosów i przekazanie wyników głosowania przewodniczącemu.
 12. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do rady oddziałowej.
 13. Zgłoszenia kandydatów do rady oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.
 14. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 15. Wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.
 16. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
 17. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.
 18. Na karcie do głosowania wpisuje się nazwisko swojego kandydata.
 19. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 20. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.
 21. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego, skarbnika oraz sekretarza.
 • 5

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów przedstawiciela do Rady Rodziców:

 1. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Przedstawicielem Rady Rodziców zostaje przedstawiciel rady oddziałowej, który w głosowaniu otrzymał najwyższą liczbę głosów.
 3. Przedstawiciel rady oddziałowej, który w głosowaniu otrzymał najwyższą liczbę głosów może przekazać swoje prawo innemu członkowi rady oddziałowej.

Rozdział IV

Zadania rad oddziałowych

§ 6

 1. Przedstawiciel rady oddziałowej reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału w Radzie Rodziców na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. Rada oddziałowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami do dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.
 3. Rada oddziałowa współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców i Prezydium w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.

§ 7

 1. Pracami rady oddziałowej kieruje przewodniczący.
 2. Przewodniczący rady oddziałowej w szczególności:
  1. reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału i radę oddziałową wobec innych podmiotów,
  2. utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów,
  3. dokonuje podziału zadań pomiędzy członków rady oddziałowej,

 

Rozdział V

Zadania i kompetencje Rady Rodziców

§ 8

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

§ 9

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel z każdej rady oddziałowej, wybrany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 2. Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną szkolny zestaw programów nauczania.
 3. W uzasadnionych przypadkach, Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania.

§ 10

 1. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
 2. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 3. Z wnioskami i opiniami może występować do:
  1. dyrektora szkoły,
  2. samorządu uczniowskiego,
  3. organu prowadzącego szkołę,
  4. organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

§ 11

 1. Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.
 2. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
 3. Nieprzedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania.

§ 12

Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.

§ 13

Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

§ 14

Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 15

Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

§ 16

Rada Rodziców opiniuje delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.

§ 17

Rada Rodziców opiniuje propozycje formy realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego.

§ 18

Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

§ 19

Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Rady Rodziców.

Rozdział VI

Ogólne zasady działania Rady Rodziców

§ 20

 1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.
 2. Wybór przewodniczącego Rady Rodziców na pierwszym zebraniu Rady Rodziców przeprowadza ustępujący przewodniczący Rady Rodziców.
 3. Na drugim zebraniu uchwala się plan pracy Rady Rodziców na dany rok szkolny.

§ 21

 1. Spośród członków Rady Rodziców wybierany jest Prezydium Rady Rodziców, wyłonione na walnym zebraniu w głosowaniu jawnym przez członków Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.
 2. W skład Prezydium wchodzą:
 3. przewodniczący Rady Rodziców,
 4. zastępca przewodniczącego,
 5. sekretarz,
 6. skarbnik,
 7. 1-3 członków.
 8. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
 9. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
 10. Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów przewodniczącego Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na wniosek członka Rady Rodziców, przyjęty przez Radę Rodziców w głosowaniu jawnym.
 11. Głosowanie tajne przeprowadza się w sposób określony w § 4.
 12. Zadania dyrektora szkoły podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:
  1. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
  2. przeprowadzenie głosowania,
  3. policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
 13. Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.
 14. Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 15. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.
 16. Za wybranego przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
 17. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
 18. Wybrany przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą część zebrania.

§ 22

 1. Wybory zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członków Prezydium Rady Rodziców przeprowadza się oddzielnie.
 2. Wybory zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członków Prezydium Rady Rodziców przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców w głosowaniu jawnym.
 3. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
 4. Zadania przewodniczącego podczas wyborów zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członków Prezydium Rady Rodziców:
  1. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
  2. przeprowadzenie głosowania,
  3. policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
 5. Zgłoszenia kandydatów na zastępcę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członków Prezydium Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.
 6. Kandydaci na zastępcę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członków Prezydium Rady Rodziców muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
 7. Wybory zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członków Prezydium Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.
 8. Za wybranego zastępcę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członków Prezydium Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
 9. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członków Prezydium Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

§ 23

 1. W posiedzeniu Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba.
 2. W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.
 3. Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu spraw.
 4. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału w głosowaniach.

§ 24

Kadencja Prezydium Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny, do chwili ukonstytuowania się nowej Rady na posiedzeniu sprawozdawczo – wyborczym w kolejnym roku szkolnym.

Rozdział VII

Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców

§ 25

 1. Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:
  1. reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,
  2. kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo-gospodarczą,
  3. przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie zebrania,
  4. prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium,
  5. opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
  6. przekazywanie dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców,
  7. podpisywanie uchwał Rady Rodziców,
  8. monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców,
  9. informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał,
  10. podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium.
 2. Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców przejmuje obowiązki przewodniczącego w przypadku jego nieobecności.
 3. Zadania sekretarza Rady Rodziców:
  1. zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców,
  2. opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,
  3. organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium,
  4. protokołowanie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium,
  5. prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz Prezydium.
 4. Zadania skarbnika Rady Rodziców:
  1. prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,
  2. wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.
 5. Zadania Prezydium Rady Rodziców:
  1. bieżące kierowanie pracą Rady Rodziców,
  2. odbywanie zebrań w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące,
  3. koordynowanie działalności rad oddziałowych rodziców,
  4. zatwierdzanie planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
  5. zatwierdzanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,
  6. decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,
  7. składanie okresowych sprawozdań z działalności na ogólnym zebraniu rodziców.

§ 26

Prawa i obowiązki członka Rady Rodziców.

 1. Członek Rady Rodziców ma prawo do:
  1. czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców,
  2. składania wniosków i projektów uchwał.
 2. Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:
  1. czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady,
  2. nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,
  3. realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców.
 3. Nieobecny członek Rady Rodziców na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu.

§ 27

 1. Porządek zebrania zatwierdza Rada Rodziców.
 2. Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez przewodniczącego zebrania.
 3. Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady Rodziców mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.
 4. Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący.
 5. Propozycje zmian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady Rodziców.

Rozdział VIII

Tryb podejmowania uchwał

§ 28

 1. Wnioski Rady Rodziców przyjmowane są w drodze uchwał.
 2. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.
 3. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów “za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów “przeciw”. Pomija się głosy “wstrzymujące się”.

§ 29

 1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.
 2. Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.
 3. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez sekretarza Rady Rodziców.
 4. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków Rady Rodziców.

§ 30

 1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.
 2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
 3. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

§ 31

Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie.

Rozdział IX

Dokumentowanie zebrań

§ 32

Z zebrania Rady Rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności.

§ 33

 1. Członkowie Rady Rodziców dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.
 2. Listę obecności podpisuje przewodniczący Rady Rodziców i protokolant.
 3. Protokolantem zebrania jest sekretarz Rady Rodziców.
 4. Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać:
 5. numer i datę zebrania,
 6. numery podjętych uchwał,
 7. wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),
 8. zatwierdzony porządek zebrania,
 9. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
 10. przebieg zebrania,
 11. treść zgłoszonych wniosków,
 12. podjęte uchwały i wnioski,
 13. podpisy przewodniczącego i protokolanta.

§ 34

 1. Protokoły z zebrań Rady Rodziców numerowane są w ramach roku szkolnego.
 2. Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Rodziców mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego.

§ 35

 1. Za przechowywanie dokumentacji Rady Rodziców odpowiedzialny jest przewodniczący Rady Rodziców.
 2. Archiwum dokumentacji Rady Rodziców przechowywane jest w sekretariacie szkoły.

§ 36

 1. Protokół z poprzedniego zebrania Rady Rodziców przyjmuje się na następnym zebraniu.
 2. Przyjęte przez Radę Rodziców poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte.
 3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.

Rozdział X

Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§ 37

 1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców, działalności własnej, darowizn osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.
 2. Rada Rodziców oraz chętni Rodzice podejmują działania na rzecz pozyskania funduszy z innych źródeł.

§ 38

 1. Wysokość składki na Radę Rodziców ustala się na zebraniu Rady Rodziców na początku każdego roku szkolnego .
 2. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci z jednej rodziny, płacona jest jedna składka,

której kwota dzielona jest proporcjonalnie do liczby klas, do których uczęszczają te dzieci.

 1. Składka może być wpłacana jednorazowo lub miesięcznie do skarbnika klasy lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców.

§ 39

 1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:
  1. poprawę bazy materialnej szkoły,
  2. wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
  3. wycieczki szkolne,
  4. imprezy szkolne,
  5. nagrody, stypendia
  6. zapomogi,
  7. obsługę finansową Rady Rodziców,
  8. pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
  9. pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą.
 2. Do podejmowania środków finansowych z konta Rady Rodziców upoważnieni są:
 3. przewodniczący,
 4. Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie określa Prezydium.
 5. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców mogą składać:
 6. dyrektor szkoły,
 7. wychowawcy klas,
 8. pedagog szkolny,
 9. nauczyciele organizujący konkursy lub zawody, nauczyciele prowadzący bibliotekę lub świetlicę,
 10. rady oddziałowe,
 11. Samorząd Uczniowski.
 12. W działalności finansowo-gospodarczej rady obowiązują ogólne zasady celowego, oszczędnego i prawidłowego gospodarowania własnością społeczną.

§ 40

 1. Na ostatnim zebraniu ogólnym rodziców w danym roku szkolnym skarbnik Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 2. Przekazanie funkcji (czynności) skarbnika zarówno w okresie kadencji, jak i po jej zakończeniu, powinno być dokonane protokolarnie, z udziałem funkcjonującego Prezydium Rady Rodziców.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 41

 1. Zmiany Regulaminu może dokonać Rada Rodziców podczas zebrania.
 2. Rada Rodziców używa pieczątki „Rada Rodziców przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 2 ul. Stolema 59, 80-177 Gdańsk ” oraz pieczątki „Przewodniczący Rady Rodziców”.

§ 42

 1. Członkowie Rady Rodziców niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez oddziałowe zebranie rodziców.
 2. Na miejsce odwołanych członków Rady Rodziców wybiera się nowych.

§ 43

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.