Rada Rodziców przy ZKPiG2 w Gdańsku

Szkolny program profilaktyki

 

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2 w Gdańsku

 

 

 

SZKOLNY

PROGRAM

PROFILAKTYKI

 

Rok 2016/2017

 

 

 

 

„Profilaktyka – jest – symbolicznie rzecz ujmując – jak podanie pomocnej dłoni, czy rozłożenie ochronnego parasola, a czasem nawet jak szczepionka, – bo wzmacnia odporność wobec trudnych sytuacji życia i wspomaga prawidłowy rozwój.

To tylko tyle, ale i aż tyle.”

 

 

 

 

 

Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej dnia……………………………………

 

 

Zatwierdzono przez Radę Rodziców dnia…………………………………………
Wstęp

 

Program profilaktyki opracowany na rok szkolny 2015/2016

w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2 w Gdańsku uwzględnia:

 • treści nowej podstawy programowej,
 • prowadzenie wśród dzieci objętych obowiązkiem szkolnym diagnoz w celu rozpoznawania trudności w uczeniu się i zapewnienia pomocy
  w ich przezwyciężaniu,
 • organizowanie psychoedukacji rodziców oraz poradnictwa i doradztwa zawodowego dla uczniów dotyczącego wyboru szkoły i profilu kształcenia,
 • permanentne doskonalenie nauczycieli,
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
 • Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. 1991/120/526, 2000/2/11),

 

 

Założeniem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspomaganie wychowawczej roli rodziny z uwzględnieniem prawa do przekonań religijnych, światopoglądowych oraz wolności sumienia. Szkoła ma obowiązek zapewnić uczniom powszechny dostęp do nauki i wychowania, ochronę przed przemocą, a także kierować się zawsze dobrem ucznia, troską o jego zdrowie, postawę moralną i obywatelską z zachowaniem poszanowania godności osobistej.

Szkolny Program Profilaktyki jest spójny ze Szkolnym Zestawem Programów Nauczania, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i Programem Wychowawczym Szkoły.

Program jest adresowany do uczniów szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjum przechodzącej zasadnicze przemiany: fizjologiczne, emocjonalne, społeczne i duchowe związane z ich psychofizycznym rozwojem. Jego realizatorami są wszyscy wychowawcy klas, nauczyciele, katecheci, pedagog szkolny oraz zapraszani do szkoły specjaliści z instytucji świadczących pomoc z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej.

Proces wychowawczy musi być wzbogacony o działania profilaktyczne mające na celu chronienie dzieci i młodzieży przed zagrożeniami i reagowanie na nie. Program profilaktyczny powinien być realizowany we współpracy z rodzicami uczniów, bowiem to oni powinni razem z nauczycielami tworzyć środowisko przyjazne dziecku.

 

Diagnoza środowiska szkolnego – identyfikacja problemów

 

Podstawą do opracowania Szkolnego Programu Profilaktyki było zebranie informacji
od nauczycieli, rodziców i uczniów o sytuacji wychowawczej w szkole. W tym celu dokonano wewnątrzszkolnej diagnozy wychowawczej poprzez:

 • obserwację zachowań i problemów dzieci i młodzieży na terenie szkoły oraz w sytuacjach pozalekcyjnych,
 • analizę problemów edukacyjnych i wychowawczych zgłaszanych do pedagoga szkolnego i wychowawców (analiza dokumentacji, rozmowa),
 • analizę problemów zdrowotnych, rejestrowanych i dostrzeganych przez pielęgniarkę szkolna (rozmowa),
 • analizę problemów zgłaszanych przez rodziców (ankieta wśród rodziców, konsultacje indywidualne, zebrania klasowe),
 • analizę problemów sygnalizowanych przez kuratorów sądowych oraz policjantów (rozmowy, dokumentacja).

 

Obszary działań profilaktycznych

 

Powyższe zadania realizowane będą w 5 głównych obszarach :

 1. PROFILAKTYKA PROZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
 2. KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNYCH I SPOŁECZNYCH UCZNIÓW, WZMOCNIENIE POSTAW PROSPOŁECZNYCH
 • BEZPIECZEŃSTO W SZKOLE I PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH
 1. PROFILAKTYKA NIEPOWODZEŃ EDUKACYJNYCH, ZAPEWNIENIE DZIECIOM LEPSZYCH SZANS EDUKACYJNYCH POPRZEZ DOSTOSOWANIE PROCESU DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO DO POTRZEB ROZOWJOWYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH MOŻLIOWŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH

UCZNIÓW

 1. PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH, PROFILAKTYKA UZALEŻNIEN

 

Szkolny program profilaktyki obejmuje swoim działaniem nie tylko uczniów naszej szkoły. Adresatami podejmowanych działań są również rodzice i nauczyciele. Szkolny Program Profilaktyki zawiera propozycje skierowane  do uczniów, opisuje formy współpracy  z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi pracę szkoły,  określa pracę nauczycieli także w zakresie doskonalenia zawodowego ukierunkowanego na podnoszenie  umiejętności wychowawczych. Realizatorami większości zadań profilaktycznych podejmowanych w szkole są wychowawcy i nauczyciele, którzy aktywnie współpracują ze sobą i zapraszają do tej współpracy  rodziców uczniów oraz specjalistów. Sformułowane zadania profilaktyczne dla 2 etapów  edukacyjnych stanowią  całość i dostosowane są do poziomu rozwoju psychofizycznego uczniów w młodszym i starszym wieku szkolnym. Treści programu oraz sposób ich realizacji (narzędzia) dostosowano do potrzeb rozwojowych oraz możliwości dzieci – co zwiększa atrakcyjność i skuteczność podejmowanych działań.

 

 

 

  Formy działań profilaktycznych

 

Działania profilaktyczne podejmowane przez szkołę dostosowane są do potrzeb odbiorców ( dzieci, nauczycieli, rodziców ) i mają charakter zróżnicowany. Główne formy działań profilaktycznych to :

 • Zajęcia warsztatowe, pogadanki,
 • Programy profilaktyczne I-rzędowe oraz II-rzędowe,
 • Konkursy, festyny sportowe, imprezy szkolne promujące zdrowy, aktywny styl życia,
 • Spotkania ze specjalistami w danej dziedzinie (np. pielęgniarką, policjantem, kuratorem sądowym),
 • Zajęcia socjoterapeutyczne,
 • Zajęcia korekcyjne,
 • Specjalistyczne zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Badania przesiewowe,
 • Diagnoza pedagogiczna,
 • Wycieczki szkolne,
 • Zajęcia pozalekcyjne,
 • Regulaminy klasowe, szkolne,
 • Plany godzin wychowawczych,
 • Bloki tematyczne dotyczące profilaktyki realizowane zgodnie z programem nauczania,
 • Bezpośrednie oddziaływania nauczycieli (interwencje, rozmowy wspierające, interwencje profilaktyczne, mediacje, kontrakty),
 • Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych,
 • Konsultacje wspierające i profilaktyczne dla rodziców,
 • Spotkania warsztatowe dla rodziców i opiekunów,
 • Sesje plakatowe,
 • Badania ankietowe przeprowadzane wśród nauczycieli, rodziców oraz uczniów,
 • Ulotki profilaktyczne,
 • Działalność samokształceniowa rady pedagogicznej w zakresie działań profilaktycznych, szkolenia dla nauczycieli.
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi wychowawczo-profilaktyczną pracę szkoły.

 

Nadrzędne cele Szkolnego Programu Profilaktyki

 

 

 1. Wzrost bezpieczeństwa w szkole poprzez zapobieganie sytuacjom przemocowym, minimalizowanie zachowań agresywnych, zwiększenie poczucia współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa w szkole wśród wszystkich pracowników, podejmowanie skutecznej współpracy z rodzicami i instytucjami wspierającymi pracę szkoły w zakresie profilaktyki agresji i innych zachowań zagrażających.
 2. Wsparcie rodziców w zakresie kształtowania umiejętności psychologicznych i społecznych dzieci, szczególnie zdolności współpracy w grupie, radzenia sobie ze stresem, umiejętności kontroli emocji, radzenia sobie z trudnymi uczuciami, rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, radzenia sobie z presją rówieśniczą.
 3. Zwiększenie ilości zachowań prospołecznych wśród uczniów. Budowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i dobro wspólne, budowanie życzliwości dla innych ludzi oraz kształcenie postawy otwartości wobec potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Wspomaganie rozwoju poznawczego i emocjonalno-społecznego uczniów poprzez zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz dostosowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego do indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci. Rozwijanie potencjału uczniów oraz dostosowanie szkolnej oferty zajęć dodatkowych do zainteresowań  prezentowanych przez dzieci w różnym wieku szkolnym.
 5. Prowadzenie skutecznej profilaktyki niepowodzeń edukacyjnych poprzez wdrożenie systemu działań pedagogiczno-diagnostycznych już od klasy 0 oraz jak najwcześniejsze otoczenie odpowiednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 6. Zmniejszenie ilości zachowań ryzykownych podejmowanych przez uczniów poprzez rozpoznanie zagrożeń, wyposażenie uczniów w wiedzę dotyczącą profilaktyki chorób i uzależnień oraz wdrażanie programów profilaktycznych ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I OBSZAR: PROFILAKTYKA PROZDROWOTNA, PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

 

 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ADRESAT REALIZATORZY EWALUACJA
Higiena życia codziennego

 

 

Organizacja konkursów szkolnych np. „Zostań ratownikiem”, „Zdrowy styl życia”

-Treści realizowane na lekcjach biologii, przyrody  i wychowania fizycznego

Akcja Światowy Dzień zdrowia

 

 

Klasy IV-VI, kl. I-III gimnazjum

 

 

Nauczyciele przyrody i biologii, nauczyciele wychowania fizycznego,

pielęgniarka szkolna

 

 

Efekty działań uczniów: wyniki uzyskiwane w konkursach, prace wykonane przez uczniów, plakaty.

 

Kształcenie postaw prozdrowotnych, promocja aktywności fizycznej, aktywnych form spędzania czasu wolnego.

 

 

Zajęcia tematyczne prowadzone przez wychowawców w zespołach klasowych  nt. zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych, wycieczek szkolnych oraz przerw śródlekcyjnych.

 

Pogadanki prowadzone przez wychowawców oraz specjalistów (np. pielęgniarkę szkolną) dotyczące nawyków higienicznych, dbałości o swoje ciało, zasad mycia zębów).

 

 

Treści realizowane na lekcjach biologii, przyrody, wychowania fizycznego i godzinach wychowawczych:

 • Prawidłowe odżywianie,
 • Higiena osobista,
 • Czynny i bierny wypoczynek

Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

 

 

 

 

Zajęcia świetlicowe- tematyczne, dotyczące profilaktyki prozdrowotnej.

 

Realizacja programu rządowego „Owoce w szkole”

 

 

 

Mleko w szkole.

 

 

 

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała.

 

Opracowana ulotka na temat profilaktyki wad postawy.

 

 

Zajęcia profilaktyczne „Żyję zdrowo”

 

 

 

Klasy 0-VI

Kl. I-III gimnazjum

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy 0-III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy IV-VI kl. I-III gimnazjum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy I-III SP, kl. I-III Gimnazjum

 

 

 

 

Klasy I-III SP

 

 

 

Klasy 0-III

 

 

 

 

 

Klasy 0-III

 

 

 

Klasy 0-III

 

 

 

 

 

Rodzice

 

 

 

 

Klasy 0-III SP

Wychowawcy, specjaliści, pielęgniarka szkolna

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele świetlicy, wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele biologii, przyrody, wychowania fizycznego, pielęgniarka szkolna,

wychowawcy klas,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

świetlicy,

 

 

Wicedyrektorzy, wychowawcy klas

 

 

 

 

 

Wicedyrektorzy, wychowawcy klas

 

 

Nauczyciele gimnastyki korekcyjnej

 

 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

 

 

Zespół ds. profilaktyki, wychowawcy

 

Bezpośrednia obserwacja uczniów, arkusze obserwacji.

 

 

 

 

 

 

Sprawozdania WDN.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankiety.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania ankietowe przeprowadzane wśród nauczycieli, rodziców.

 

Sprawozdania z działalności

 

 

Sprawozdania

 

 

 

 

Sprawozdania z realizacji

 

 

Adnotacje w dzienniku lekcyjnym

 

 

 

 

 

 

 

Adnotacje w dzienniku lekcyjnym

Nawyki higieny osobistej związane z wejściem w okres dojrzewania – wdrażanie do dbałości o swoje ciało oraz zdrowie psychiczne

 

 

 

Realizacja tematów związanych z higieną ciała w okresie dojrzewania, kształcenia prawidłowych nawyków higienicznych podczas zajęć Wychowania do Życia w Rodzinie.

 

 

Udział w programach ”6-10-14 dla zdrowia”, „Od dziewczyny do kobiety”.

 

 

 

Organizowanie akcji plakatowych dotyczących zdrowego stylu życia.

 

 

Zajęcia dotyczące bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem – blok zajęć prowadzonych w ramach lekcji informatyki.

 

Szkolne rozgrywki sportowe. Konkursy sportowe. Udział uczniów w zawodach międzyszkolnych – promowanie aktywności ruchowej.

 

 

Organizacja festynów sportowych przy współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym Jasieniak, UKS Lech

Klasy IV-VI, kl. I-III Gim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy IV-VI, kl. I-III Gim.

 

 

 

 

 

Klasy O-VI,kl. I-III Gimn.

 

 

 

Klasy IV-VI, kl. I-III Gim.

 

 

 

 

 

Klasy IV-VI, kl. I-III Gim.

 

 

 

 

 

 

Klasy 0-VI. I-III Gimn.

 

 

Nauczyciele WDŻ Adnotacje w dzienniku lekcyjnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II OBSZAR: KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNYCH I SPOŁECZNYCH UCZNIÓW, WZMACNIANIE POSTAW PROSPOŁECZNYCH

 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ADRESAT REALIZATORZY EWALUACJA
Kształtowanie umiejętności psychologicznych uczniów, wspieranie rozwoju emocjonalnego, kształcenie umiejętności interpersonalnych Realizacja klasowych programów wychowawczych – podejmowanie tematów dotyczących umiejętności komunikacji interpersonalnej.

 

 

 

 

 

 

Uczniowie

 

 

Wychowawcy Sprawozdania z pracy pedagoga/ psychologa szkolnego

 

Ankiety

 

 

Rozwój zdolności komunikacji – nawiązywanie relacji w sposób akceptowany społecznie.

 

 

Wdrażanie klasowych norm i zasad zachowania- tworzenie regulaminów zachowania obowiązujących w danym zespole klasowym.

 

 

Wdrożenie systemu punktowego oceny zasad z zachowania,  uczenie ponoszenia konsekwencji swoich zachowań

Uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klas IV-VI SP, I-III Gim.

Pedagog szkolny,

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy i nauczyciele

 

 

Prace dzieci, plakaty, wytwory, wyniki konkursów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z pracy WDN

Sprawozdania Zespołu ds. Integracji

 

Kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich emocji u dzieci w młodszym wieku szkolnym.

 

Realizacja autorskich programów dotyczących wspomagania emocjonalno-społecznej sfery rozwoju uczniów.

 

 

Uczniowie klas 0-III Autorzy programów, specjaliści

 

 

Analiza jakościowa i ilościowa dokumentacji pedagogiczno-psychologicznej
Kształcenie umiejętności kontroli swoich stanów emocjonalnych.

 

 

 

 

Konsultacje indywidualne z uczniami, rozmowy wspierające oraz działania interwencyjne prowadzone przez specjalistów zatrudnionych w szkole.

 

 

 

 

 

Uczniowie Wychowawcy oraz specjaliści zatrudnieni w szkole

 

Sprawozdania z przeprowadzonych zajęć dodatkowych realizowanych przez nauczycieli zgodnie z art. 42 KN.

 

Wspomaganie radzenia sobie ze stresem.

 

 

Zajęcia warsztatowe dla zespołów klasowych prowadzone w ramach godzin wychowawczych.

 

 

Uczniowie Wychowawcy oraz specjaliści zatrudnieni w szkole

 

Sprawozdania z przeprowadzonych zajęć
Kształcenie poczucia własnej wartości, świadomości swoich mocnych stron.

 

 

 Integracja grupy, budowanie więzi rówieśniczych, ćwiczenia nawiązywania relacji w sposób akceptowany społecznie.

 

 

 

Uczniowie Wychowawcy oraz specjaliści zatrudnieni w szkole

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć
Propagowanie idei tolerancji – uwrażliwienie na potrzeby innych, szczególnie na potrzeby osób niepełnosprawnych.

 

 

Program profilaktyczny biblioteki szkolnej „warsztaty biblioterapeutyczne” prowadzony zgodnie z założeniami programu „Książka leczy i bawi”.

 

 

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Promocja klas integracyjnych poprzez udział zespołów klasowych w konkursach na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym oraz wojewódzkim.

 

Organizowanie corocznego spotkania dla rodziców przyszłych klas I – pogadanka na temat idei kształcenia integracyjnego w naszej szkole oraz zasad rekrutacji uczniów do klasy integracyjnej

 

Klasy I-III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl. I-VI, I-III Gimn

Uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy O

 

 

 

Nauczyciel biblioteki szkolnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, zespół ds. integracji

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, specjaliści

 

Zespół ds. integracji

 

 

 
Promowanie postaw prospołecznych Zajęcia integracyjne prowadzone przez wychowawców lub specjalistów.

 

 

 

 

Nagradzanie uczniów wyróżniających się szczególnymi umiejętnościami społecznymi, wrażliwością, kulturą osobistą i otwartością wobec osób niepełnosprawnych ( na poziomie klas I-III – nagroda wychowawcy klasy, na poziomie klas IV SP- III Gim. nagroda wychowawcy oraz dyrektora szkoły).

 

Udział uczniów w akcjach charytatywnych (Paczka Świąteczna, Góra Grosza, Wielka Paka, akcje na rzecz schroniska dla zwierząt, zbiórka nakrętek).

 

Wpieranie rodziców w zakresie wspomagania rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci poprzez organizację spotkań warsztatowych, działania „Pracowni umiejętności Wychowawczych” ,prowadzenie poradnictwa i konsultacji indywidualnych dla rodziców.

 

Organizacja wycieczek szkolnych.

 

 

 

Udział uczniów w zajęciach rozwijających ich zainteresowania i talenty

Klasy 0-VI SP,

Klasy I-III gimnazjum

 

 

 

 

Uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie

 

 

 

 

 

Uczniowie

 

 

 

Nauczyciele klas integracyjnych, specjaliści zatrudnieni w szkole

 

 

 

Dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samorząd uczniowski, wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

Szkolni specjaliści

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, dyrektor szkoły

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III OBSZAR: BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH

 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ADRESAT REALIZATORZY EWALUACJA
Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego zachowania w klasie i w szkole.

 

 

Wdrażanie do dbałości o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych podczas zajęć.

 

 

Uczniowie Nauczyciele Analiza wyników badań ankietowych z zakresu bezpieczeństwa i nasilenia zachowań agresywnych w szkole.

 

 

Polityka ochrony dziecka przed krzywdzeniem Przestrzeganie „Wewnątrzszkolnej polityki ochrony dziecka przed krzywdzeniem” Uczniowie Pracownicy szkoły  
Dbanie o bezpieczeństwo uczniów podczas przerw, wycieczek szkolnych, zajęć lekcyjnych.

 

 

Opracowanie grafiku dyżurów nauczycieli podczas przerw. Monitorowanie dyżurów pełnionych przez nauczycieli.

 

Nauczyciele Wicedyrektorzy Monitorowanie dyżurów podczas przerw śródlekcyjnych
Diagnoza stanu bezpieczeństwa w szkole.

 

 

Wykorzystanie monitoringu w celu wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów w szkole.

 

Badania ankietowe z zakresu bezpieczeństwa i nasilenia zachowań agresywnych w szkole

 

 

Rodzice, uczniowie, nauczyciele

 

 

 

Rodzice, uczniowie

Dyrektor, wicedyrektorzy,

 

 

 

 

Dyrektor, koordynator ds. bezpieczeństwa

Analiza monitoringu

 

 

 

 

 

Analiza wyników badań

Kształcenie umiejętności nieagresywnego rozwiązywania konfliktów rówieśniczych.

 

 

Wdrażanie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki przemocy Uczniowie, nauczyciele Autorzy i realizatorzy programów Sprawozdania z realizacji programów
Kształcenie ważnych umiejętności interpersonalnych uczniów: porozumiewania się z innymi, nawiązywania satysfakcjonujących relacji rówieśniczych, reagowania w sposób aprobowany społecznie.

 

 

Zajęcia warsztatowe realizowane w świetlicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia warsztatowe dla uczniów prowadzone w ramach godzin wychowawczych dotyczące tematyki przeciwdziałania zachowaniom agresywnym.

 

 

Wprowadzanie regulaminów zachowania w klasie i na przerwach, klasowych zasad zachowania.

 

 

Uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie

Nauczyciele , nauczyciele świetlicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, szkolni specjaliści

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, wychowawcy

Sprawozdania z przeprowadzonych zajęć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdania z przeprowadzonych zajęć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulaminy, kontrakty

Wdrażanie jasnych systemów nagród i konsekwencji.

 

 

Wdrożenie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych (interwencja profilaktyczna, procedura kontraktu, procedura postępowania pedagoga szkolnego w przypadku podejrzenia przemocy rówieśniczej i/lub przemocy domowej).

 

Uczniowie, rodzice Wychowawcy, specjaliści Analiza dokumentacji psychologiczno – pedagogicznej
Diagnoza przyczyn nieobecności ucznia w szkole Rozmowy z uczniami i rodzicami, monitoring frekwencji Uczniowie, rodzice wychowawcy Wykaz frekwencji z dziennika lekcyjnego

 

 

 

 

 

 

IV OBSZAR: PROFILAKTYKA NIEPOWODZEŃ EDUKACYJNYCH, ZAPEWNIENIE UCZNIOM LEPSZYCH SZANS EDUKACYJNYCH POPRZEZ DOSTOSOWANIE PROCESU DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH

 

 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ADRESAT REALIZATORZY EWALUACJA
Wczesna diagnoza dzieci z grup ryzyka dysleksji rozwojowej.

 

Badania przesiewowe logopedyczne w klasach 0-I

 

Obserwacja i wczesna diagnoza pedagogiczna w klasach 0.

 

Ocena gotowości szkolnej dzieci w klasach 0.

 

Klasy O Logopeda, nauczyciele klas O, specjaliści Wyniki badan przesiewowych
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu edukacyjnego.

 

 

Badania pedagogiczne (obserwacja, arkusze, próby pedagogiczne) w celu rozpoznania możliwości psychofizycznych dzieci, rozpoznania dzieci z grupy ryzyka, określenia mocnych stron funkcjonowania poznawczego uczniów oraz uzdolnień dzieci.

 

uczniowie Psycholog, pedagog, pracownicy PP-P Opinie, orzeczenia
Dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych,

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów.

 

 

Objęcie odpowiednimi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

– zajęcia terapii logopedycznej,

– zajęcia rewalidacji indywidualnej,

-zajęcia wyrównawcze,

– zajęcia rozwijające;

 

 

Opracowywanie ulotek dla rodziców na temat organizowanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zasad pracy ucznia z dysleksja rozwojową itp.

 

Prowadzenie konsultacji dla rodziców (konsultacje nauczycieli oraz specjalistów zatrudnionych w szkole).

 

Indywidualna pomoc i wsparcie dla uczniów prezentujących ogólne trudności w nauce.

 

Uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice

 

 

 

 

 

 

 

uczniowie

Pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta, pedagodzy specjalni, nauczyciele Sprawozdanie z pracy specjalistów, dzienniki zajęć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V OBSZAR: PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWANYCH, PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

 

 

 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ADRESAT REALIZATORZY EWALUACJA
Dostarczenie podstawowych informacji na temat negatywnego działania na organizm używek (alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze).

 

 

Prowadzenie zajęć warsztatowych w ramach godzin wychowawczych dotyczących profilaktyki uzależnień.

 

Realizacja tematów z zakresu profilaktyki uzależnień prowadzona w ramach zajęć przyrody, biologii;

 

Miesiąc profilaktyki– ogólnoszkolne działania mające na celu uświadomienie uczniom i rodzicom zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi, alkoholem, nikotyną- program „Żyję zdrowo”

 

 

Uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie kl IV-VI SP i Gimnazjum, rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele przyrody, biologii, specjaliści, specjaliści z zewnątrz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele

Sprawozdanie z działań profilaktyczno – wychowawczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działań profilaktyczno – wychowawczych.

Uświadomienie zagrożeń wynikających z uzależnień psychicznych (gry komputerowe, Internet).

 

Realizacja zajęć warsztatowych w zespołach klasowych, prowadzonych przez specjalistów.

 

Miesiąc profilaktyki- ogólnoszkolne działania mające na celu uświadomienie uczniom i rodzicom zagrożeń związanych z korzystaniem z komputera

 

 

 

Uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie, rodzice

 

 

 

 

 

 

Specjaliści

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele

Sprawozdania z działań profilaktycznych, wychowawczych

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działań profilaktyczno – wychowawczych.

 

 

Współpraca z różnymi instytucjami zajmującymi się niwelowaniem zjawiska przemocy, agresji i uzależnień. Współpraca z Policją, Strażą Miejską oraz specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień.

 

Udział w akcjach organizowanych przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.

 

 

Uczniowie, rodzice Wicedyrektorzy, specjaliści, wychowawcy